ការលើកកម្ពស់ មីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់កម្ពុជា តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានហរិញ្ញវត្ថុ និងគោលនិយោបាយគាំទ្រ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការលើកកម្ពស់ មីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់កម្ពុជា តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានហរិញ្ញវត្ថុ និងគោលនិយោបាយគាំទ្រ

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 23rd Aug 2022
Start Time: ០៨ៈ៣០ព្រឹក
End Time: ១៦ៈ៣០រសៀល
ទីតាំង: តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Meeting ID: 833 7910 8268; Passcode: msme2022)
ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ២៩​ ២៩ ២០
អ៊ីមែល:
Organizer: អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មមីក្រូ តូច និងមធ្យម

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពី “ «ការលើកកម្ពស់ មីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និង ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់កម្ពុជា តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងនយោបាយគាំទ្រ» Enhancing Cambodia’s MSME and E-commerce through Financial Access and Support Policies ” អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសហគ្រិន វិស័យឯក និងសាធារណៈជន ចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ មីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និង ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់កម្ពុជា តាមរយៈលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងនយោបាយគាំទ្រ” កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ដល់់ ១៦:៣០ រសៀល។ 📍ទីកន្លែង៖ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom (Meeting ID: 833 7910 8268; Passcode: msme2022) ‼️ចូលរួមដោយអត់បង់ប្រាក់!! Free of Charge!!)

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ