ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកទី៣

Events & Trainings

ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកទី៣

Date: Fri 29th Sep 2023
Start Time: ១៖០០នាទីរសៀល
End Time: ៩៖០០នាទីយប់
Location: មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច (ជាន់ទី ១៥)
Email:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សហការជាមួយ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនមីក្រូ​ តូច និងមធ្យម

ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម (MSMEs)📩 សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សូមអញ្ជើញម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី "ជំនួបរវាង សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកទី៣"។👇🏻✅ YEAC, CMA និង ABC បានសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការជាក់លាក់ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ក្នុងន័យធ្វើអោយប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។ព័ត៌មានលម្អិតនៃកម្មវិធី៖🗓ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣🕑ចាប់ពីម៉ោង ១៖០០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង ៩៖០០នាទីយប់🍸 Cocktail Reception

Additional Information:

Visit the website for more information and to register