ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សុខភាព សុវត្ថិភាព និងយេនឌ័រក្នុងកន្លែងការងារ EOSHG (GIZ)

ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន សុខភាព សុវត្ថិភាព និងយេនឌ័រក្នុងកន្លែងការងារ EOSHG (GIZ)

EOSHG (PPTX)

EOSHG (PDF)

EOSHG (Ms Word)

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម