ការទទួលបានហរិញ្ញវត្ថុ

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។  សហគ្រាសទាំងនេះបាន​បង្កើត​ការងារស្មើរនឹងចំនួន ៧០% នៃការងារសរុប ៩៩,៨% នៃចំនួនក្រុមហ៊ុនសរុប និងរួមចំណែកក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន៥៨%។ដោយសារមូលហេតុនេះហើយ​ទើបការគាំទ្រតាមតម្រូវការដល់សហ​គ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យមអោយមានការ​រីកចម្រើន និងនវានុវត្តន៍គឺជាការសំខាន់ ​។ នៅគ្រប់​ដំណាក់កាល​នៃការ​អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម​ អាជីវកម្មខ្នាតតូចតែងជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងសហគ្រាសធុនធំក្នុង​កា​រទទួល​បាន​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដើម្បីរក្សាភាព​ប្រកួតប្រជែង ទាំងធុរកិច្ចថ្មី និងធុរកិច្ចដែលកំពុងពង្រីកខ្លួនពឹងផ្អែក​លើហិរញ្ញវត្ថុ​ខាងក្រៅសម្រាប់នវានុវត្តន៍ ឌីជីថលនីយកម្ម សាកលភាវូបនីយកម្ម​ និងការពង្រឹង​ជំនាញ​ផ្សេង។

នៅប្រទេសកម្ពុជា កម្មវិធីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ជាទូទៅមិនត្រូវបានផ្តល់ជា មូលនិធិដោយផ្ទាល់ទេ។ កម្មវិធីនេះ ភាគច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈអាជ្ញាធរជាតិ ឬអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាធនាគារ និងគ្រឹះស្ថាន​វិនិយោគ​ទុន​​ដែលផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់​សហគ្រាសធុនតូច និង​មធ្យម​ គឺជាកម្ចីពិសេសមួយដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច​ ​និង ​មធ្យម​ដែលត្រូវការមូលនិធិនេះសម្រាប់ធ្វើជាដើមទុន  និងចំណាយដើម​ទុនក្នុង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ជាមួយ​នឹង​អត្រាការប្រាក់ទាប។​  មូលនិធិត្រូវបានផ្តល់តាមរយៈ  គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរួមមាន​ដូចជា ធនាគារដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ និងគ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមសរុបចំនួន ៣៣។ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពីគោល​បំណង​នៃហិរញ្ញប្បទាន លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ​ លក្ខណៈពិសេសនៃគម្រោង​ ការកំណត់តម្លៃ ទ្រព្យបញ្ចាំ បញ្ជីរាយនាមធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ល។

គម្រោង​ហរិញ្ញប្បទាននៃសហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា មានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលបាន​រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។ តាមរយៈគម្រោង​​នេះ គេអាច​រំពឹងទុកថា​​សហគ្រាសធុនតូច និង​មធ្យមនឹង​ទទួល​បាន​ហិរញ្ញប្បទាន​ក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​។

គម្រោង​​ហរិញ្ញប្បទានសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា មានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលម្ចាស់សហគ្រាសជាស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ។ គម្រោង​​សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាផ្តល់ជូនសហគ្រិនស្ដ្រី​នៃ​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនូវលទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការ ទទួល​បាន​ហិរញ្ញប្បទានក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

គម្រោងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យ ឌីជីថល និងទំនើបកម្ម បានពង្រីកវិសាលភាពដល់សហគ្រិនវ័យក្មេង និងអាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម ដែលបំរើក្នុងវិស័យឌីជីថល និងទំនើបកម្ម។ គម្រោងនេះដែរ ត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងជួយសហគ្រាសធុន តូច និងមធ្យមដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩នេះដើម្បីទទួលបាននូវភាពងាយស្រួលលើសេវាហិរញ្ញប្បទានក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ ធនាគាសហគ្រាស​ធុនតូច និង​មធ្យម​កម្ពុជា​ ដើម្បីស្វែងរកបញ្ជីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូ។

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម