បណ្ណាល័យអនឡាញ

KhmerSME ជឿជាក់ថាចំណេះដឹងមានតម្លៃ និងគួរ​ចែករំលែក។ ផ្នែកនេះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ របាយការណ៍ ការបោះពុម្ពផ្សាយផ្នែកច្បាប់ និងទូទៅ នៅក្នុងបរិបទសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមនៅប្រទេសកម្ពុជា និងតំបន់អាស៊ាន។

ការ​សិក្សាពីប្រធានបទដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ស្វែងរកឯកសារ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិខាងក្រោម នឹងផ្តល់ជូន​អ្នកនូវការយល់ដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ ដើម្បី​បង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិត និងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ការរីកចម្រើន និងការអភវិឌ្ឍ​អាជីវ​កម្ម​របស់អ្នក។

ឯកសារសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាល

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម

កម្មវីធីសម្រាប់គ្រូបង្គោល

បញ្ជីរាយនាមនៃគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល


ឯកសារជំនួយ

ឯកសារជំនួយ

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម