ពន្ធ

ពន្ធដារគឺជាកិច្ចការគោលនយោបាយដែលពិបាកមួយ​សម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ប៉ុន្តែជា​បញ្ហា​មួយដែលទាមទារឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។ សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម មានការព្រួយ​បារម្ភជាច្រើនអំពីបញ្ហាពន្ធដារ ឧទាហរណ៍៖ 

  • ពន្ធប្រយោល (អាករលើតម្លៃបន្ថែម)
  • ពន្ធផ្ទាល់ (ចំណូល ដើមទុន ការយកពន្ធត្រួតគ្នា ។ល។)
  • ចំណាយលើការអនុលោមតាមពន្ធដារ និង
  • ការ​គ្រប់​គ្រង​ដំណើរការអនុលោមតាមពន្ធដារ។  

ក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកអាចចូលមើលព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការទាក់ទងនឹង​បទបញ្ញតិ្តរបស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីពន្ធដារ និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិសារពើ​ពន្ធរបស់អ្នកក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។ ប្រសិន​​បើអ្នកនៅតែមិនប្រាកដអំពីជំហានចាំបាច់ណាមួយ អ្នកអាចស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាឯកទេស (សូម​មើលផ្នែក​អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា ) ។

បទបញ្ញាតិ្ត​សំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីពន្ធដារសម្រាប់​សហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យម មានដូចជា៖

  • យន្ដការប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨)- អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ផ្តល់ការលើកលែងពន្ធចំពោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ការចំណាយដែលអាចកាត់កងបាន ក្នុងវិស័យអាទិភាពចំនួន ៦ រួមមាន (១)កសិ-ឧស្សាហកម្ម (២)ផលិត និងកែច្នៃម្ហូបអាហារ (៣)កម្មន្តសាសដែលផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក កែច្នៃកាកសំណល់ និងផលិតផលទំនិញសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ (៤)កម្មន្តសាលដែលផលិតនូវផលិតផលសម្រេច ឬផ្នែកឬគ្រឿងបង្គុំ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកម្មន្តសាលដទៃទៀត (៥)ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន រួមទាំងការផ្គត់ផ្គងសេវាគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ (៦)សហគ្រាសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្តុំសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រាសដែលអភិវឌ្ឍតំបន់នេះ។
  • ពន្ធគយ​(អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥០) ចុះនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកគយចំពោះសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។​ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលើពន្ធគយរួមមាន៖ (១) សហគ្រាសផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត (២) សហគ្រាសបម្រើឲ្យការនាំចេញ (៣) សហគ្រាសជាប្រភេទឧស្សាហកម្មគាំទ្រ (៤) សហគ្រាសបម្រើតម្រូវការក្នុងស្រុក (៥) ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ សហគ្រាសទាំងនេះអាចទទួលបានការលើកលែងពន្ធគយលើការនាំចូលឧបករណ៍ផលិតកម្ម ឧបករណ៍សំណង់ និងវត្ថុធាតុដើម / ធាតុផលិតកម្មផលិតកម្មផ្សេងទៀត។
  • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធលើការចុះបញ្ជីពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្ត (អនុក្រឹត្យលេខ១៧) កំណត់យន្តការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដែលត្រូវផ្តល់ជូនសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមសម្រាប់ការ លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេចុះបញ្ជីពន្ធដោយស្ម័គ្រចិត្ត  ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធមួយប្រកបដោយតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

ឯកសារជំនួយ

ប្រធានបទផ្សេងៗក្នុងច្បាប់ និងបទបញ្ជា

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម