ការបណ្ដុៈបណ្ដាលសម្រាប់គ្រូបង្គោល ស្ដីពីការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (GIZ)

ការបណ្ដុៈបណ្ដាលសម្រាប់គ្រូបង្គោល ស្ដីពីការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (GIZ)

ToT_Coaching on Business Development Plan (PPTX)

ToT_Coaching on Business Development Plan (PDF)

ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

អ្នកកំពុងពិចារណាចាប់ផ្តើមជំនួញនៅកម្ពុជា តែខ្វះព័ត៌មាន? កុំសម្លឹងទៅណាឆ្ងាយ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានដែលអ្នកចង់បានជាមួយការណែនាំពីជំនួញកម្ពុជា។ ចេះពីរបៀបបើកជំនួញនៅកម្ពុជា អាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់មួយចំនួន ការគណនា និងការបង់ពន្ធ រហូតដល់របៀបបិទក្រុមហ៊ុននៅពេលអ្នកបញ្ចប់ជំនួញ។

អានបន្ត ឆែកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម