កម្ចីមានការធានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្ចីមានការធានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 31st Mar 2023
Start Time: 08:00AM
End Time: 12:00PM
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ វ៉ៃគោ ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទ: +855 89 888 187
អ៊ីមែល: info@cgcc.com.kh
Organizer: សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិន

CGCC គ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "កម្ចីមានការធានា ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” នាថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ០៨ព្រឹក នៅសណ្ឋាគារ វ៉ៃគោ ខេត្តស្វាយរៀង។ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ រៀបចំឡើងដើម្បីចែករំលែកអំពីគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC និងអត្ថប្រយោជន៏ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មអាចទទួលបានពីការធានាឥណទាន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សិក្ខាសាលានេះ ក៏ជាវេទិកាដើម្បីឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានឈ្វេងយល់បន្ថែមអំពីតម្រូវការរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ក្នុងការទទួលបានកម្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម ជាពិសេសឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យធានា សម្រាប់ស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ