កម្មវិធីជជែកពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល វគ្គទី២

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីជជែកពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល វគ្គទី២

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 27th Oct 2023
Start Time: ១០ៈ៣០ ព្រឹក
End Time:
ទីតាំង: គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក៖https://www.facebook.com/digitaleconomyandbusinesscommittee/ ឆានែលតេលេក្រាម៖ https://t.me/digitaleconomybusinesscomittee
ទូរស័ព្ទ: (+855) 87 888 608
អ៊ីមែល:
Organizer: គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និង ធុរកិច្ចឌីជីថល - គសធឌ
Target Group: សាធារណជន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ "កម្មវិធីជជែកពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល" វគ្គទី២ នៅក្នុងវគ្គនេះ យើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទ "ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ៖ តើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ? តើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងយុគ្គសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល?" គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក៖https://www.facebook.com/digitaleconomyandbusinesscommittee/ ឆានែលតេលេក្រាម៖ https://t.me/digitaleconomybusinesscomittee

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ