កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពី ការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពី ការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 11th Nov 2021
Start Time: 02:00
End Time: 04:00
ទីតាំង: Zoom
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: យូអិនឌីភី
Target Group: សាធារណៈជន

តើលោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបំពេញពាក្យស្នើសុំក្នុង «កម្មវិធីប្រកួតភាពច្នៃប្រឌិត ស្តីពី ការពន្លឿនអាជីវកម្មតាមបែបឌីជីថល និងពាណិជ្ជកម្មតាមបែបអេឡិចត្រូនិក» មែនទេ? យូអិនឌីភី នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់ និងបង្ហាញពីការបំពេញពាក្យស្នើសុំ ចំនួន ២ លើក ដូចខាងក្រោម៖ លើកទី ១៖ ថ្ងៃទី ១១ វិច្ឆិកា ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៤ :០០ រសៀល តាមរយៈ ZOOM៖ https://bit.ly/3077QQZ លើកទី ២៖ ថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៤ :០០ រសៀល តាមរយៈ ZOOM៖ https://bit.ly/308IFxq លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាណាមួយ ក្នុងចំណោមសិក្ខាសាលាទាំង ២ ខាងលើ។ ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យពួកយើងបានដឹងពីវត្តមានចូលរួមរបស់លោកអ្នក សូមចុះឈ្មោះចូលរួមសិក្ខាសាលាប្រឹក្សាយោបល់នេះ តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://bit.ly/3GYtmbT

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ