កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីគេហទំព័រASEAN Access និងKhmerSME

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីគេហទំព័រASEAN Access និងKhmerSME

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 25th Dec 2021
Start Time: 09:00 AM
End Time: 01:00 PM
ទីតាំង: ខេត្តសៀមរាប និងប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: MISTI, CWEA and YEAC
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

"ប្រភពព័ត៌មានអាជីវកម្មសម្រាប់លោកអ្នកទៅកាន់អាស៊ាន និងលើសពីនេះ" "Your Busines Information Gateway to ASEAN and Beyond" យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីគេហទំព័រASEAN Access (www.aseanaccess.com) និងគេហទំព័រ KhmerSME (www.khmersme.gov.Kh) នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់។ សូមលោកអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីខាងលើតាមរយៈតំណរភ្ជាប់និង QR code ខាងក្រោម។ តំណភ្ជាប់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ : https://bit.ly/3smc83b តំណភ្ជាប់ Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87873695835

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ