កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 1st Apr 2022
Start Time: 08:30 am
End Time: 12:00 pm
ទីតាំង: ទីតាំង៖ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំនួន៥០នាក់ នៅសណ្ឋាគារ អូឡាំព្យារស៊ីធី រឺ ចូលរួមពីចម្ងាយតាមហ្សូម ( Zoom)
ទូរស័ព្ទ: +855 96 334 8935
អ៊ីមែល: program@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឧបត្ថម្ភដោយ USAID Cambodia តាមរយៈ PACT Cambodia
Target Group: សហគ្រិនទូទៅ

សូមចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីបើកដំណើរការ "កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន" ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងទទួលបានព័ត៌មានពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។ ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ⏱ ពេលវេលា៖ 8:30ព្រឹក- 12:00ថ្ងៃត្រង់ 🏠 ទីតាំង៖ ចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំនួន៥០នាក់ នៅសណ្ឋាគារ អូឡាំព្យារស៊ីធី រឺ ចូលរួមពីចម្ងាយតាមហ្សូម ( Zoom) 👉 ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ https://bit.ly/3tvKhxu កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញពី ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ហើយបន្តដោយកិច្ចពិភាក្សា២ រួមមាន ស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី។ រៀបចំដោយ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ឧបត្ថម្ភដោយ USAID Cambodia តាមរយៈ PACT Cambodia

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ