កសិ-ពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ៤.០

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

កសិ-ពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ៤.០

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 23rd Dec 2022
Start Time: 6:00PM-8:00PM
End Time: 6:00PM-8:00PM
ទីតាំង: Hyatt Regency Phnom Penh
ទូរស័ព្ទ: 092 365959 / 070 478250 / 070 300 785
អ៊ីមែល: koemheanghong0102@gmail.com
Organizer: ISBP GFG
Target Group: YES

ក្រោមប្រធានបទ៖ • ទីផ្សារបន្លែសុវត្ថិភាព នៃកសិដ្ឋានបែបបច្ចេកវិទ្យា • ធនធានមនុស្ស បច្ចេកទេសទំនើប • ដំណោះស្រាយ និងការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ • ទម្រង់ការ វិនិយោគគម្រោងកសិដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ