ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអោយមានប្រសិទ្ធភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអោយមានប្រសិទ្ធភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 27th May 2022
Start Time: 1:30PM
End Time: 4:00PM
ទីតាំង: អនឡាញ ហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investments
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

តាមរយៈប្រធានបទ ខាងក្រោមនេះ និងផ្តោតលើ គោលបំណង ពីរ សំខាន់ៗ៖ - សហគ្រិនស្ដ្រី នឹងយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអោយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ អាជីវកម្ម បានកាន់តែប្រសើរ នឹងអាចយកទៅអនុវត្តន៏ ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ - សហគ្រិនស្ដ្រីនឹងអាចរៀនសូត្រតាមរយៈការចែករំលែកពីអ្នកជំនាញនឹងសហគ្រិនគំរូ ដែលមានបទពិសោធន៏ផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអោយមានប្រសិទ្ធភាព។ 🔗ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈលីង https://forms.office.com/r/81eesN8eVC 👉តាមដានព័ត៌មាន #សុី_អុិនវេសមិន បន្ថែមតាមរយៈតេលេក្រាម https://t.me/SHE_Investments

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ