ការគ្រប់គ្រងហរិញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការគ្រប់គ្រងហរិញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 27th Nov 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
Target Group: សាធារណៈជន

សិក្សាតាម Online | ចូលរៀន ថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃសិក្សា លោកលោកស្រី និងទទួលបាន តម្លៃពិសេសជូន ។ ពត៌មានលំអិត 015 728 123 / 011 888 522 តេឡេក្រាម :https://t.me/chanthoukeo

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ