ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​ ការធ្វើសវនកម្មអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ និងអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ និងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង Century 21 Cambodia និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​ ការធ្វើសវនកម្មអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ និងអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ និងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង Century 21 Cambodia និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 22nd Jul 2022
Start Time: 1:30PM
End Time: 5:30PM
ទីតាំង: Hyatt Regency Hotel
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

ជំរាបសួរបងប្អូនសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន! សមាគមនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីបង្វឹក និងការណែនាំមួយស្តីពី "ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​ ការធ្វើសវនកម្មអាជីវកម្មខ្នាតមីក្រូ និងអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ និងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង Century 21 Cambodia និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA)"

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ