ការជំរុញចំនេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពដល់ស្រ្តីក្នុងរបៀបវាៈស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការជំរុញចំនេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពដល់ស្រ្តីក្នុងរបៀបវាៈស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិកូវីដ-១៩

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 13th Dec 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រសួងកិច្ចការនារី
Target Group: សាធារណៈជន

វេទិកាជជែកពិភាក្សានៃសហគ្រិនស្រ្តី ស្តីពី "ការជំរុញចំនេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពដល់ស្រ្តីក្នុងរបៀបវាៈស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិកូវីដ-១៩" និងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១រសៀលតទៅ សូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ