ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការនាំចេញផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 20th Dec 2022
Start Time: 08:00AM
End Time: 17:00PM
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: 078962020
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិន

Dear all respective participants,Kindly confirm here those who are joining 5days Training on:**for Day1 "Intro to Export and Gender Equality Trade "Date: 20th Dec 2022Time: 08:00AM-05:00PM Venue: CWEA OfficeNote: CWEA will provide 2 time coffee break and a lunch for those who attend the training

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ