ការពន្លឿនស្ថាប័នឥណទានជនបទប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការពន្លឿនស្ថាប័នឥណទានជនបទប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 8th Nov 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារភ្នំពេញ
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA)
Target Group: សាធារណជន

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំស្តីពី «ការពន្លឿនស្ថាប័នឥណទានជនបទប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ» 📅 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច 🏢ទីកន្លែង៖ សណ្ឋាគារភ្នំពេញ អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សិក្ខាកាម • ទី១៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នឌីជីថលសម្រាប់ស្ថាប័នឥណទានជនបទពីអ្នកជំនាញសំខាន់ៗ​ ចែករំលែកនៃ ​ ដំណើរជោគជ័យនៃការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទពី RCIs ដែលបានឧបត្ថម្ភ • ទី២៖ ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទាក់ទាញវិនិយោគិនតាមរយៈការវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង និង investment matrix របស់វិនិយោគិន • ទី៣៖ ការយល់ដឹងអំពីរបៀបផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ និងការអនុលោមតាមអាជីវកម្មពីនិយតករដែលរួមចំណែកដល់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ RCI៕

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ