ការរៀបចំផែនការថវិកានិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

 ការរៀបចំផែនការថវិកានិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 25th Sep 2021
Start Time: 8:00 AM
End Time: 5:00 PM
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: (+855) 81 216 477
អ៊ីមែល: cyea@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សាធារណះជន

តើលោកអ្នកមានបំណងស្វែងយល់បន្ថែមនិងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពី ការរៀបចំផែនការថវិកា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែររឺទេ? សូមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសនេះ សម្រាប់ជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា សម្រាប់អាជីវកម្មលោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្តោតលើោការបង្កើនសមត្ថភាពសិក្ខាកាមដូចជា៖ ១. ការរៀបចំផែនការ ការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា ២. លទ្ធភាពបង្វិលសាច់ប្រាក់ និង ៣. ការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទនងមក កញ្ញា រដ្ឋ ស៊ឹងជាឡូត តាមទូរសព្ទលេខ៖ ០៨១ ២១៦ ៤៧៧ ឬ អ៊ីម៉ែល៖ cyea@yeacambodia.org

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ