ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 10th Dec 2021
Start Time: 01:30 PM
End Time: 04:00 PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

គោលបំណងនៃកម្មវិធី ១.សិក្ខាកាម នឹងអាចយល់ពីនិយមន័យ និងភាពសំខាន់ក្នុងការបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម រយះពេលខ្លី នាពេលអនាគត ពីការចែករំលែកពីវាគ្មិនកិត្តិយស ២.សិក្ខាកាម និងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការអាជីវកម្ម ដោយខ្លួនឯង ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម បន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធី ប្រកបដោយទំនុកចិត្តជាមួយវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តពីវាគ្មិន ៣.សហគ្រិនស្ត្រី ដែលជាសិក្ខាកាម ក្នុងវេទិកាទាំងមូល និងអាចបង្កើត ទំនាក់ទំងថ្មីជាមួយសហគ្រិនស្រ្ដី ថ្មីៗផ្សេងទៀត ក្នុងស្វែងយល់ និងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅលើបញ្ហាអាជីវកម្ម ព័ត៌មានលំអិតអំពីកម្មវិធី/Membership Monthly Event​ Detail ប្រធានបទ: ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ -ទីតាំង:ហ្សូម

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ