ការរៀបចំ រចនាសម្ពន្ធ័បុគ្គលិក សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច​និងមធ្យម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការរៀបចំ រចនាសម្ពន្ធ័បុគ្គលិក សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច​និងមធ្យម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 22nd Jul 2022
Start Time: ១ៈ៣០ រសៀល
End Time: ៤ៈ០០​​ រសៀល
ទីតាំង: ការិយ៉ាល័យ​AIA សាខាបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: កម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

កម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព មានគោលបំណងផ្ដោតចំបង លើការពង្រឹងបណ្ដាញសហគ្រិនស្ដ្រី ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន ដោយការផ្ដល់ឳកាសក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព, ទំនុកចិត្ត, អំណាចនៃការសំរេចចិត្ត ក្នុងភាពជាសហគ្រិនស្ដ្រី អោយកាន់តែប្រសើរ តាមរយះការបង្កើតសកម្មភាពក្នុងបណ្ដាញសមាជិកភាព ទៅកាន់សមាជិកដូចជា ការចូលរួមសិក្ខាសាលា, វេទិកាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ដ្រីប្រចាំខែ, និង ការប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយសហគ្រិនស្រ្ដី ក្នុងបណ្ដាញសមាជិក ក្នុងរូបភាពស្រ្ដីដើម្បីស្រ្ដី ដើម្បីសំរេចបាននូវ ទស្សនះវិស័យរួមគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ តាមរយៈប្រធានបទ វេទិកាទាំងមូល និងផ្តោតលើ គោលបំណង ៣ សំខាន់ៗ៖ តាមរយះប្រធានបទខាងលើ វេទិកាទាំងមូល និងផ្តោតលើ គោលបំណង ៣ សំខាន់ៗ៖ 1. សិក្ខាកាមជាពិសេស សហគ្រិនស្ដ្រី នឹងយល់ដឹងពីការរៀបចំ រចនាសម្ពន្ធ័បុគ្គលិក អោយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ អាជីវកម្ម បានកាន់តែប្រសើរ នឹងអាចយកវាទៅអនុវត្តន៏ ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននីមួយៗ​ ។ 2. សិក្ខាកាមនឹងអាចរៀនសូត្រតាមរយះការចែករំលែកពីអ្នកជំនាញនឹងសហគ្រិនគំរូ ដែលមានបទពិសោធន៏ទៅការរៀបចំ រចនាសម្ពន្ធ័បុគ្គលិក ក្នុងគោលបំណងឆ្លុះបញ្ចាំង នឹងស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយក៏ដូចជាវិធីសាស្រ្តថ្មីៗដើម្បីជាជំនួយក្នុងការៀបចំ​ រចនាសម្ពន្ធ័បុគ្គលិក អាជីវកម្មនៅពេលបន្ទាប់ ។ 3. សិក្ខាកាម នឹងអាច ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង ឪកាសអាជីវកម្មថ្មី ពីគ្នាទៅវិញមក និងអាចបង្កើត បណ្ដាញ​នឹង ក្នុងស្វែងយល់ និងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅលើបញ្ហាអាជីវកម្មរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ