ការសម្ពោធ SDG Impact Standards

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការសម្ពោធ SDG Impact Standards

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 20th Apr 2022
Start Time: 2:00 PM
End Time: 3:00 PM
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: យូអិនឌីភី ប្រចំាប្រទេសកម្ពុជា
Target Group: សាធារណជន

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ Sustainable Finance Hub យូអិនឌីភី នឹងរៀបចំ សិក្ខាសាលាអនឡាញ មួយដើម្បីសម្ពោធបទដ្ឋាន SDG Impact Standards។ បទដ្ឋាននេះ មានគោលដៅផ្តល់នូវសេចក្តីណែនាំដល់សហគ្រាសអាជីវកម្មនានា ក្នុងការការគិតគូរអំពីនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងធ្វើឲ្យរាល់ដំណើរការ ការអនុវត្ត និងការសម្រេចចិត្តផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេអាចចូលរួមពន្លឿនដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ សូមចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការផ្សារភ្ជាប់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបទពិសោធន៍ល្អៗទៅនឹងអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគរបស់លោកអ្នក។ 📅 ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ⏰ ចាប់ពីម៉ោង២ ដល់ម៉ោង ៣ រសៀល 👉 ចុះឈ្មោះទីនេះ៖ 🔗https://bit.ly/SDG20apr

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ