ការស្វែងរកតំលៃអាជីពនិងការងាររបស់ខ្លួន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ការស្វែងរកតំលៃអាជីពនិងការងាររបស់ខ្លួន

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 22nd Oct 2022
Start Time: ១០ព្រឹក
End Time: ១១ព្រឹក
ទីតាំង: ផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំពរ័ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

[កម្មវិធីនារីសតវត្សទី២១ ប្រចាំខែតុលា របស់ Lady Saving Group -LSG ] “ការស្វែងរកតំលៃអាជីពនិងការងាររបស់ខ្លួន” “How to determine own career values” 💡តើអ្នកស្រលាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើកម្រិតណា? 💡តើការងារនីមួយៗគេឲ្យតំលៃទៅលើអ្វីខ្លះ? 💡ក្រៅពីប្រាក់ចំណូល និងឋានៈ តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រលាញ់វា? 💡ការងារមួយដែលយើងមិនស្រលាញ់ គឺជាការងារដែលគ្មានតំលៃឬយ៉ាងណា? 💡តើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចស្វែងរកឃើញនូវតំលៃការងារ ឬអាជីពរបស់ខ្លួន? 💡អនុសាសន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់តំលៃការងារ និងអាជីពរបស់ស្រ្តី។ ជួបជាមួយវាគ្មិន ៣ រូបដែលមកពីវិសយ័ផ្សេងគ្នារួមទាំងសហគ្រិន វិសយ័រដ្ឋ និងសង្គមស៊ីវិល។ ⏰ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ១០.០០ ដល់ ម៉ោង ១១.០០ ព្រឹក 🔴ផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំពរ័ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ