បញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនស្ដ្រីក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

បញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនស្ដ្រីក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 4th Aug 2022
Start Time: 08:30am
End Time: 12:00pm
ទីតាំង: Poulo Wai Hotel និងអនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: https://t.me/SHE_Investments
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

បងៗណាខ្លះកំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ? អូខេនៅថ្ងៃទី៤ ខាងមុខនេះហា #សុី_អុិនវេសមិន មានកិច្ចពិភាក្សាមួយ និយាយអំពី បញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនស្ដ្រីក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។ ចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយពួកយើងដែរឬទេ? 🔗សូមចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីតាមរយៈលីង https://bit.ly/3Bi9eRx 👉បញ្ជាក់ ▪️កៅអីសម្រាប់ចូលរួមផ្ទាល់ត្រូវបានបិទ ▪️សម្រាប់បងៗចូលរួមតាមរយៈអនឡាញចូលរួមដោយសេរី (លីងហ្សូមនឹងជូនក្នុងក្រុមតេឡរក្រាម) ▪️ទីតាំងនៅ Poulo Wai Hotel

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ