បទបង្ហាញធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនៃកម្មវិធីបណ្តុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មី​ ជំនាន់ទី ៣

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

បទបង្ហាញធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនៃកម្មវិធីបណ្តុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មី​ ជំនាន់ទី ៣

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 22nd Jan 2022
Start Time: 02:00 PM
End Time: 04:00 PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 023 900 855
អ៊ីមែល:
Organizer: រៀបចំឡើងដោយ 500 Global ក្រោមការសហការជាមួយ សហគ្រិនខ្មែរ (គាំទ្រដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
Target Group: សាធារណជន

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ចូលរួមបទបង្ហាញធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនៃកម្មវិធីបណ្តុះគំនិតធុរកិច្ចថ្មី​ ជំនាន់ទី ៣ របស់យើងនឹងបិទក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃទៀតនេះ! សូមចូលរួមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីជួបជាមួយក្រុមធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីរបស់យើងទាំង 19 ក្រុមដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញគំនិតរបស់ពួកគាត់ នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ចាប់ពីម៉ោង 02:00 រសៀល ដល់ 04:00 ល្ងាច (GMT+7:00)។ ដើម្បីចូលរួម សូមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះតាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ https://bit.ly/IIP3StartupShowcase ដើម្បីរក្សាទុកកន្លែងរបស់អ្នក! រៀបចំឡើងដោយ 500 Global ក្រោមការសហការជាមួយ សហគ្រិនខ្មែរ (គាំទ្រដោយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ