ប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាមសហគ្រិនស្រី្ត លើកទី២ ដើម្បីចូលរួម “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើការបង្កើនជំនាញឌីជីថល និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)”

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាមសហគ្រិនស្រី្ត លើកទី២ ដើម្បីចូលរួម “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើការបង្កើនជំនាញឌីជីថល និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E-Commerce)”

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 10th Feb 2024
Start Time:
End Time: 11:59PM
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ៨៨៨ ៧៣៧
Organizer: IDEAs Project
Target Group: សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជាស្រ្តី

ជួបជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជាង១០រូប មកពីវិស័យឯកជន សាធារណៈ និងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដែលនឹងសិក្សា ស្វែងយល់អំពី៖ ✅ ផ្នត់គំនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហគ្រិន ✅ គម្រូអាជីវកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍកំណើនអតិថិជន ✅ គោលគំនិតអាជិវកម្មនៃពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (E- Commerce) ✅ ទម្រង់ទីផ្សារឌីជីថល ✅ បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច​និង មធ្យម ✅ ហិរញ្ញប្បទានអាជីវកម្ម ✅ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ​អាជីវកម្ម (មូលដ្ឋាន)

Additional Information: លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមតំណភ្ជាប់ដោយគ្រាន់តែចុច link (https://forms.gle/4wQk4m38uQWGALK17) ឬស្កេន QR code និងជួយចែករំលែកបន្ត ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលមានអាជីវកម្ម និងត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម!

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ