ពានរង្វាន់ពិសេសនៃសហគ្រិនស្រ្តីអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ឬ ASEAN Special Awards of Women Entrepreneurs in 2022

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ពានរង្វាន់ពិសេសនៃសហគ្រិនស្រ្តីអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ឬ ASEAN Special Awards of Women Entrepreneurs in 2022

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 30th Sep 2022
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: TBC
ទូរស័ព្ទ: ០៩៦ ២០០ ៧១៩៧
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រសួងកិច្ចការនារី សហការជាមួយ បណ្តាញសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា(CAMWEN) និងក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន (AYEC) ក្រោមការគាំទ្រថវិកាដោយស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាសុីបូពា៍(ERIA)។
Target Group: សហគ្រិនជាស្រ្តី

សូមអញ្ជេីញស្រ្តីជាម្ចាស់សហគ្រាសទើបចាប់ផ្តើមថ្មី, សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម មិនថានៅរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ពិសេសនៃសហគ្រិនស្រ្តីអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ (ASEAN Special Awards of Women Entrepreneurs in 2022)។ កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយក្រសួងកិច្ចការនារី សហការជាមួយ បណ្តាញសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា(CAMWEN) និងក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន (AYEC) ក្រោមការគាំទ្រថវិកាដោយស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាសុីបូពា៍(ERIA)។ កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពរបស់ស្រ្តី និងការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្រ្តីតំបន់និងសកល ពិសេសក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩ និងក្រោយកូវីដ-១៩។ សម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ សូមចុចនៅទីនេះ៖https://bit.ly/3wWsctY កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ