ពិធីសម្ភោធជាផ្លូវការ នៃសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង “ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាព និងស្មោះត្រង់៖ ប្រសិទ្ធិភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់“

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ពិធីសម្ភោធជាផ្លូវការ នៃសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង “ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាព និងស្មោះត្រង់៖ ប្រសិទ្ធិភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់“

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 17th Mar 2022
Start Time: 09:00 AM
End Time: 04:00PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប
Target Group: សាធារណជន

ជំរាបសួរ! យើងខ្ញុំតំណាងឱ្យគម្រោងថ្នាក់តំបន់ “ជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបរិបទនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ាន (ហៅកាត់៖ COMPETE) សូមគោរពអញ្ជើញក្រុមការងារ/សមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់ ចូលរួម (អនឡាញ) ក្នុង ពិធីសម្ភោធជាផ្លូវការ នៃសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង “ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាព និងស្មោះត្រង់៖ ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់“ ដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។ កម្មវិធីនេះ សហការរៀបចំដោយដោយទីភ្នាក់ងារGIZ និងអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ «ក.ប.ប.» នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ ខាងក្រោម គឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទាំងមូល៖ - របៀបវារៈ (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស) - តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះចូលរួម៖ https://forms.gle/nue13iaLY8ZxCUbJ8 ពិធីសម្ភោធជាផ្លូវការ នៃសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រកួតប្រជែង “ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាព និងស្មោះត្រង់៖ ប្រសិទ្ធិភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់“ “Promoting Fair and Honest Business Relations: Economic Efficiency and Consumer Welfare” March 17, 2022 | 9:00 AM - 04:00 PM

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ