ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 28th Nov 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 092 88 99 45
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រុមសន្សំប្រាក់នារី
Target Group: សិស្សវិទ្យាល័យ និងនិស្សិត

[ឱកាសពិសេស]៖ អាហារូបករណ៍ កម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈអនឡាញ ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិនជំនាន់ទី៣ សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតតាមខេត្តចំនួន៦។ តើអ្នកកំពុងដឹកនាំ ឬមានបំណងបង្កើតក្លឹបយុវជននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឬទេ? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់អ្នកដំណើរការទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិក? តើការដឹកនាំក្រុមដោយប្រើប្រាស់ផ្នត់គំនិត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន នឹងផ្តល់ផលជះយ៉ាងណាដល់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នក និងការសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកទាំងមូល? រៀបចំដោយក្រុមសន្សំប្រាក់នារី សហការដោយសេវាបណ្តុះបណ្តាល និងបង្វឹកមុទិតា ក្រោមជំនួយឧបត្តម្ភរបស់ USAID តាមរយៈអង្គការ Pact Cambodia សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតនៅតាមបណ្តាលខេត្តរួមមាន ខេត្ត សៀមរាប បាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពត កែប និងព្រះសីហនុ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ