មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 22nd Jun 2022
Start Time: ០8:00 am
End Time: 05:00 pm
ទីតាំង: Zoom online
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល: pactcaminfo@pactworld.org
Organizer: We Act Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មនៃអង្គការផេកកម្ពុជា ក្រោមការគាំទ្រពីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក (USAID) បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហេ្វសប៊ុក (Facebook) ដើម្បីផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ ទៅដល់សហគ្រិនស្រី្តវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃ។​ សិក្ខាកាមចូលរួមនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដូចខាងក្រោម៖ 1. ការធ្វើទីផ្សារ​តាមរយៈ Online 2. ការ​បង្កើត​ទំព័រ Facebook អាជីវកម្មរបស់អ្នក​ 3. ការរៀបចំ បង្កើត និងគ្រប់គ្រងផែនការ​(Content rules and schedule post) សម្រាប់ការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ 4. ការបង្កើតខ្លឹមសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាក់ទាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 5. ការអនុវត្ត និងយល់ដឹងពីកម្មវិធីបន្ថែម ដូចជា Boomerang, Videoshop, Layout, Hyperlapse

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ