មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 25th Feb 2022
Start Time: 02:00 pm
End Time: 05:00 pm
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
អ៊ីមែល:
Organizer: CJCC Training Course
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ពិតជាពិសេសជាមួយសិក្ខាសាលាអនឡាញថ្មី ពីសំណាក់គ្រូទាំងបីរបស់យើង ដែលនឹងរួមគ្នាមកធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ៖ “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម” ។ វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ អ្នកដឹងនាំក្រុម និងអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចនៃដំណើរការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ។ តម្លៃចូលរួម៖ ៥ ដុល្លារ 🗓 ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ⏰ វេលាម៉ោង២:០០រសៀល ដល់ ៥:០០ ល្ងាចសិក្ខាកាមនឹងយល់ដឹងពី៖ - សារៈសំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្មក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត - ការប្រើប្រាស់ SWOT ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត - ការប្រើ X-Y Tool សម្រាប់កំណត់ទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន - ការកំណត់កត្តាជោគជ័យសម្រាប់អាជីវកម្ម - បទពិសោធន៍ពីករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុនFORVAL

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ