វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 12th Feb 2022
Start Time: 09:00 AM
End Time: 05:00 PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា ៤.០ - Cambodia 4.0
Target Group: មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា” ⭕️អ្នកអាចចូលរួមវគ្គ៖ មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 🆓💯សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ⏰រយៈពេលសិក្សា ១០ម៉ោង ៣០នាទី តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ E-Menu; គេហទំព័រ Instagram និងFacebook; Chat Apps; Google Maps និងGoogle Translate 📆ចូលរៀនថ្ងៃទី១២ និងថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://urlkh.com/avIfY 📆ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/Plp24

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ