វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 5th Mar 2022
Start Time: 09:00 am
End Time: 05:00 pm
ទីតាំង: តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា 4.0
Target Group: មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា” ⭕️អ្នកអាចចូលរួមវគ្គ៖ មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 🆓💯សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ⏰រយៈពេលសិក្សា ៩ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ សេចក្ដីផ្ដើមអំពី Cloud; Cloud Management; ទូទៅអំពីឯកជនភាព; ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព និងកាការពារឯកជនភាព (Telegram & Facebook) 📆ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ និងថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://urlkh.com/8pJtl 📆ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/x7Sre ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 📲០១២ ៦២៨ ៦៦៥ 📩info@cambodia4point0.org

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ