វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 12th Mar 2022
Start Time: 09:00 am
End Time: 05:00 pm
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
Target Group: សាធារណជន

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” 🆓💯សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ⏰រយៈពេលសិក្សា ៩ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ ការសិក្សាអំពីទីផ្សារ (Market Research); ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (Email Marketing); ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក (Facebook Marketing) និងការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញអុីនស្តារក្រាម (Instagram Marketing) 📆ចូលរៀនថ្ងៃទី១២ និងថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://urlkh.com/SBm4r 📆ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/5YSr8

Additional Information: ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/5YSr8

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ