វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 14th May 2022
Start Time: 09:00am
End Time: 04:00pm
ទីតាំង: អនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា ៤.០
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ សហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ⏰ សិក្សារយៈពេល ៩ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញអុីនស្ដារក្រាម (Instagram Marketing); ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក (Email Marketing); ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក (Facebook Marketing) និងការសិក្សាអំពីទីផ្សារ (Market Research) 📅 សិក្សានៅថ្ងៃទី១៤ និងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ⚠️ ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ 👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://urlkh.com/y1CdZ 👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/ZQleq 👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក Background Zoom៖ https://urlkh.com/EbC56 ☎️ ព័ត៌មានបន្ថែម៖ -ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦២៨ ៦៦៥ -អ៊ីម៉ែល៖ info@cambodia4point0.org

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ