វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 30th Jul 2022
Start Time: 09:00AM
End Time: 04:00PM
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា 4.0
Target Group: សាធារណជន

គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៩ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ សេចក្ដីផ្ដើមអំពី Cloud; Cloud Management; ទូទៅអំពីឯកជនភាព; ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាព និងការការពារឯកជនភាព (Telegram & Facebook) 📆ចូលរៀនថ្ងៃទី៣០ និងថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ⚠️ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ