វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 13th Nov 2022
Start Time: ៩ព្រឹក
End Time: ៤រសៀល
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
Target Group: សាធារណៈជន

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៤ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត; រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល និងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត; ការទូទាត់តាមអនឡាញ និង QR Code។ 📆ចូលរៀន ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក ⚠️ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៧យប់

Additional Information: ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៧យប់

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ