វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 26th Nov 2022
Start Time: ១០ព្រឹក
End Time: ១២ថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
Target Group: សាធារណៈជន

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៤ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ Chatbot និង Customer Relationship Management (CRM) with MyAlice។ 📆ចូលរៀនថ្ងៃទី២៦ និងថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ១០ព្រឹក ⚠️ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៧យប់

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ