វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 8th Jan 2022
Start Time:
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៦៦៥
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា ៤.០
Target Group: មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

📢 វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា” ⭕️អ្នកអាចចូលរួមវគ្គ៖ មន្ត្រីទេសចរណ៍ បុគ្គលិកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងសហគ្រិន/ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ 🆓សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ⏰រយៈពេលសិក្សា ៧ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom លើមុខវិជ្ជា៖ Google My Business; សារអេឡិចត្រូនិក (Email); Booking.com, Agoda, Airbnb, TripAdvisor និងGoogle Maps 📆ចូលរៀន នៅថ្ងៃទី៨ និងថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://urlkh.com/43hFu 📆​ ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី៤​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ 👇ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://urlkh.com/fyTki

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ