វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 2nd Mar 2024
Start Time: ០៨ព្រឹក
End Time: ០៥ល្ងាច
ទីតាំង: សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) ជាន់ទី៧, បន្ទប់ៈ Computer Lab
ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៧៣៩ ៩៨៦
អ៊ីមែល: nfo@cambodia4point0.org
Organizer: Cambodia 4.0
Target Group: សាធារណៈជន

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ រយៈពេល ១១ម៉ោង នៅទីតាំងផ្ទាល់ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) ជាន់ទី៧, បន្ទប់ៈ Computer Lab សិក្សាលើមុខវិជ្ជា៖ Microsoft Word, Microsoft Excel និង Microsoft PowerPoint ។ ⚠️ ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់ 🚨 សិក្ខាកាមដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលក្រុមការងារនឹងផ្ញើចូលនៅក្នុង Group Telegram នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ទើបមានសិទ្ធិចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ

Additional Information: ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់ 🚨 សិក្ខាកាមដែលត្រូវបានជ្រើសរើស និងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលក្រុមការងារនឹងផ្ញើចូលនៅក្នុង Group Telegram នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ទើបមានសិទ្ធិចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ