វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 23rd Dec 2023
Start Time: ៩ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ: 081 739 986 | 012 628 665
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សហការជាមួយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
Target Group: សាធារណជន

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ១៣ម៉ោង ៣០នាទី លើមុខវិជ្ជា៖ សារអេឡិចត្រូនិក (Email), Google Maps, Google Translate, Google My Business, គេហទំព័រ Facebook និង Instagram, E-Menu និង Chat App។ 📆 ចូលរៀនថ្ងៃទី២៣ និងថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

Additional Information: ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ