វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិក

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 27th Oct 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: Caritas Phnom Penh Headquarter
អ៊ីមែល: Info@cambodiaebusiness.com
Organizer: សមាគមធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា (CEA)
Target Group: សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងសហគ្រិននៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិក

សមាគមធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា (CEA) បានដាក់ចេញនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សមាជិក ក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងសហគ្រិននៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិក ។ វគ្គសិក្សាទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រិននានា ហើយមានគោលបំណងបំពាក់ឱ្យពួកគេនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងចាំបាច់ដើម្បីឈានមុខនៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចអេឡិចត្រូនិក និងនៅក្នុងទីផ្សារឌីជីថលដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ តម្លៃវត្គសិក្សា៖ ✅បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% - ៣០ដុល្លារ សំរាប់សមាជិក - ៦០ដុល្លារ សំរាប់អ្នកមិនមែនសមាជិក ចំណាំ៖ ✔️បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ១១វត្គ ✔️បញ្ចុះតម្លៃ ៤០%សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ៦វត្គ ✔️បញ្ចុះតម្លៃ ២០%សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ៣វត្គ

Additional Information: សូមស្កេន QR code ដើម្បីចុះឈ្មោះសិក្សា (ចំនួនមានកំណត់)

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ