វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឌីជីថល សំរាប់អ្នកភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឌីជីថល សំរាប់អ្នកភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 10th Sep 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: SHE Investment
ទូរស័ព្ទ: 016 872 959
អ៊ីមែល: admin@sheinvestments.com
Organizer: SHE Investment
Target Group: សហគ្រិនខ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងមធ្យម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឌីជីថល សំរាប់អ្នកភ្នំពេញ គម្រោង៖   Go Digital ASEAN 2 ចំនួនអ្នកចូលរួម៖ 25 នាក់ រយៈពេល៖  1 ថ្ងៃ កាលបរិច្ឆេទ៖  10 កញ្ញា 2023 ម៉ោង៖   8 ព្រឹក ដល់ 5ល្ងាច ទីតាំង៖  SHE Investment តម្លៃ៖   ឥតគិតថ្លៃ លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖ សហគ្រិនខ្នាតមីក្រូ ខ្នាតតូច និងមធ្យម សិក្ខាសាលានេះផ្តោតលើប្រធានបទ៤សំខាន់៖ • ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៖ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលអាចតាមដានចំណូលចំណាយ អេបតាមដានប្រតិបត្តិការធនាគារ និងបណ្តាញពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដទៃទៀត។ • ចំណេះដឹងឌីជីថល៖ អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ និងគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតសារបង្ហោះដែល ទាក់ទាញ ការធ្វើផែនការសារបង្ហោះ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ហ្គូហ្គល • ចំណេះដឹង Cybersecurity៖ ដឹងពី cybersecurity និងគន្លឹះរក្សាសុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជាក្នុងហ្វេសប៊ុក អ៊ីនស្តាក្រាម និងតេឡេក្រាម • អាជីវកម្មបៃតង (Green Business): ដឹងពីរបៀបអនុវត្តទ្រឹស្តីអាជីវកម្មបៃតង ដើម្បីអាចធ្វើអាជីវកម្ម រួមចំណែកក្នុងការរក្សាបរិស្ថាន Pls contact 016 872 959

Additional Information: ចូលរួមតាមតេឡេក្រាមដើម្បីទទួលបានពត៍មានបន្ថែម៖ https://t.me/+Wmct4qyUH0hlNDE1

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ