វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 15th Jan 2022
Start Time: ០8:00 AM
End Time: 17:00
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម WE Act
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

តើអ្នកជាសហគ្រិនស្ត្រីដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតជំនាញទីផ្សារឌីជីថល ហើយអ្នកចង់អភិវឌ្ឍជំនាញនេះមែនឬទេ? 📣វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល សម្រាប់ខែមករា ដែលទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃ។ ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ https://cutt.ly/2Uv9XBr ចំនួនមានកំណត់! 📌អ្នកចំណាយពេលតែ ១ថ្ងៃពេញជាមួយគ្រូជំនាញវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពី៖ 1. ការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈ Online 💻📱 2. ការបង្កើតទំព័រ Facebook អាជីវកម្មរបស់អ្នក📲 3. ការរៀបចំ បង្កើត និងគ្រប់គ្រងផែនការ(Content rules and schedule post) សម្រាប់ការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ📈 4. ការបង្កើតខ្លឹមសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាក់ទាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព✔️ 5. ការអនុវត្ត និងយល់ដឹងពីកម្មវិធីបន្ថែម ដូចជា Boomerang, Videoshop, Layout, Hyperlapse 📱 ដោយមានការគាំទ្រពី USAID Cambodia គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម WE Act បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហេ្វសប៊ុក Facebook ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលទៅដល់សហគ្រិនស្រី្តវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ