វិធីសាស្ត្រកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងចំណេះដឹងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សហគ្រិន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វិធីសាស្ត្រកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងចំណេះដឹងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សហគ្រិន

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 15th Oct 2022
Start Time: ០៨ៈ៣០ព្រឹក
End Time: ០៤ៈ៣០រសៀល
ទីតាំង: តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: កម្មវិធី AFBIE នៃ SIBB Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងសហគ្រិន

កម្មវិធី AFBIE នៃ SIBB Cambodia សូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្ម, សហគ្រិន, ជាសមាជិកនិងពុំមែនជាសមាជិកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញស្តីអំពីៈ “វិធីសាស្ត្រកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនិងចំណេះដឹងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សហគ្រិន" 🗓 នាថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ 🕣 ចាប់ពីម៉ោង ០៨:៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៤:៣០រសៀល ។ ✅ ប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្មមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែល្អ នោះដំណើរការអាជីវកម្មកាន់តែរីកចំរើននិងភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែល្អខ្ពស់ ។ ចាប់ផ្តើមវិនិយោគចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងអាចចំណេញកាន់តែខ្ពស់ ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ