វេទិកាសហគ្រិនភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វេទិកាសហគ្រិនភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 27th Jan 2022
Start Time: ៩ៈ០០ ព្រឹក
End Time: ៥ៈ៣០ល្ងាច
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: Entrepreneurship Forum
Target Group: សហគ្រិន

វេទិកាសហគ្រិន​​របស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ។ 📢 តោះមកមើលជាមួយនឹងប្រធានបទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ​នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ប្រធានបទថ្ងៃទី១ ម៉ោង៩ ដល់ ម៉ោង១១ព្រឹក: -តួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនវានុវត្តន៍ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូសុីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា -ការពង្រឹងអាជីវកម្មតាមរយះសហគ្រិនភាពឌីជីថល -ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី -ភាពបត់បែននៃធុរកិច្ចក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី ម៉ោង២ ដល់មោ៉ង៥:៣០ ល្ងាច: -ការរៀបចំផែនការបែបគន្លងប្រក្រតីថ្មី -ផែនការស្ដារអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី ប្រធានបទថ្ងៃទី២ ម៉ោង៩ ដល់ម៉ោង១១:៤០ ព្រឹកៈ -យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព -ការអនុវត្តគំរូនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ម៉ោង២ ដល់ម៉ោង៥ៈ៣០ ល្ងាចៈ -បទបង្ហាញអាជីវកម្មដោយសហគ្រិនមកពីកម្មវិធី CJCC Accelerator Program CJAP

Additional Information: ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាមរបស់យើង៖ https://t.me/ENForumOfficial 👉 អ្នកទាំងអស់គ្នាក៍អាចតាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ