សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 11th Nov 2021
Start Time: 09:00AM
End Time: 04:00PM
ទីតាំង: Zoom
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: EuroCham Cambodia
Target Group: សាធារណះជន

តាមរយៈសន្និសីទនេះ យើងមានគោលបំណងដើម្បីស្គាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗអំពីគោលការណ៍ និងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃច្បាប់ស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលរួមមានការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងកម្មវិធីជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងផ្តោតលើការលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ យុត្តិធម៌ និងសីលធម៌ ដោយផ្តល់ជូននូវគោលការណ៍ណែនាំផ្លូវច្បាប់ និងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យ។ ជាឧទាហរណ៍ វានឹងមានការពិភាក្សាជាក្រុមលើគោលបំណង និងសមិទ្ធិផលរបស់ NCCP បញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនបានមើលឃើញទុកជាមុន និងជំហានបន្ទាប់របស់វា។ នេះនឹងត្រូវបានបន្តដោយការពិភាក្សាលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដែលកំពុងរីកចម្រើន ដែលជាឱកាសដែលពួកគេបង្ហាញដល់ប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យដែលពួកគេអាចមានសក្តានុពលចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។ សន្និសិទកូនកាត់នេះក៏នឹងបង្ហាញពីការអនុវត្តល្អបំផុត និងរបៀបដែលស្ថាប័នការពារអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយករណីជាក់ស្តែង។ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយះប្រព័ន្ធ Zoom

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ