សន្និសីទ និងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សន្និសីទ និងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 13th Dec 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារសុខាសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ: ០១៧ ២៤ ៦៤ ១៨
អ៊ីមែល:
Organizer: GIZ-ICONE និង GIZ-DTC និងសហការរៀបចំដោយបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា (CADT)
Target Group: សាធារណជន

ស្វែងយល់អំពី ៖ 📊ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត 💹ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រង គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ 📬ការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល 💻ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃក្នុងអាជីវកម្ម

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ