សវនកម្មពន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សវនកម្មពន្ធ

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 22nd Sep 2023
Start Time: 9am
End Time: 11:30am
ទីតាំង: អនឡាញហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 023 23 17 07
អ៊ីមែល:
Organizer: Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors-KICPAA
Target Group: សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់មុខតំណែងពន្ធទាំងអស់ មុខតំណែងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យករ សវនករផ្ទៃក្នុង សវនករខាងក្រៅ ប្រធាន នាយកប្រតិបត្តិ ស៊ីអេហ្វអូ សាស្ត្រាចារ្យ និងគ្រូបង្រៀន។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសិក្ខាសាលាបណ្តាញ៖ 👉 ចំនុចសំខាន់ៗស្តីពីសវនកម្មពន្ធ 👉 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ACAR) គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សា៖ 👉 សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗ និងបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងនឹងនីតិវិធីសវនកម្មពន្ធ ដែលអ្នកជាប់ពន្ធនឹងមានប្រយោជន៍ក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ 👉 ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅអាជ្ញាធរគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។ គ្រោងវគ្គសិក្សា៖ 👉 នីតិវិធីសវនកម្មពន្ធ 👉 ការរៀបចំសវនកម្មពន្ធដារ និងការជំទាស់ 👉 តម្រូវការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

Additional Information: Course Detail: https://telegra.ph/KICPAA62-09-01

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ